HỆ THỐNG ĐA KẾT NỐIMINI

100% bảo vệ tránh không ăn khớp. Các đầu cắm với chân hàn; các đầu cắm hai tầng với các chân hàn, bước chân cắm 3,5 mm/0,138 in và 3,81 mm/0,15 in