Van điện từ Burkert được chia thành các nhóm sản phẩm dựa trên thiết kế: 2/2, 3/2. Hoặc được chia thành các nhóm sản phẩm dựa trên ứng dụng thực tế: Van dành cho nước – Water Solenoid Valves, dành cho hơi – Steam Solenoid Valves, áp suất cao – High Pressure, môi trường đông lạnh – Cryogenic…