HỆ THỐNG ĐA KẾT NỐI MAXI

100% bảo vệ tránh không ăn khớp, các đầu cắm với chân hàn bước chân cắm 7,2  mm/0,3 in